مجامع بورسی

مجامع بورسی

مجامع بورسی

مقدمه

در این مقاله قصد صحبت از جلسه و یا گردهم آیی را داریم که در شرکتهای بورسی تشکیل میشود . سهامداران با حضور در این مجامع نسبت به آینده شرکت و چالشها و فرصتهای پیش روی آن تصمیمگیری میکنند .

گفتنی است سهامدارانی که تعداد سهام بیشتری نسبت به بقیه دارند و اصطلاحا آن ها را سهامدار عمده مینامیم قدرت بالایی در جلسه مذکور داشته و اثرگذاری به سزایی در آینده شرکت دارند . این جلسه که آن را مجمع شرکت می نامند در دسته بندی به انواع مختلف تقسیم شده که در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد .

کلمات کلیدی: سهامداران ، مجمع شرکت ، سهام ، سهامدار عمده ، شرکتهای بورسی

مجمع بورسی چیست؟

مجمع بورسی جلسه یا گردهم آیی است که در آن مدیران شرکت سهامی و سهامداران در مورد اطلاع از وضعیت فعلی شرکت و تصمیم گیری در خصوص فعالیت های آتی شرکت گردهم میآیند.

انواع مجامع بورسی

مجمع موسس
مجمع عمومی عادی سالیانه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده

مجمع موسس

این مجمع در زمان تاسیس شرکت تشکیل شده و در واقع زیربنای شرکت در آن گذاشته میشود .

وظایف مجمع موسس بدین شرح است :

رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و هم چنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم .
تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت .
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد .

با مطالعه ماده 75 تا ماده 81 لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به روند تشکیل مجمع موسس و ماموریت آن از نظر قانون پی میبریم . متن زیر متن صریح قانون است .

در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را ضمانت نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.

مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.

در صورتی که یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. در صورتی که موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقدیم شود.

گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیرنقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آن ها موضوع رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است ، حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

هر گاه آورده غیرنقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی یکه از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند.

در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمعی تسلیم نشوند، تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد ، مبالغ لازم را تادیه کنند.

در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که مطابق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیرنقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است، حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه ی جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.
در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان خروج دارندگان آورده ی غیرنقد یا مطالبه کنندگان مزایا عدم تعهد سهام و عدم تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع ، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر نماید.

مجمع عمومی عادی سالیانه:

این مجمع همان طور که از نام آن مشخص است ، سالی یک بار برگزار میشود . طبق قانون تجارت شرکت موظف است که حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی این مجمع را برگزار نماید . به عنوان مثال اگر پایان سال مالی مهر ماه باشد ، مجمع باید تا آخر بهمنماه برگزار شود .

هیئت مدیره شرکت های بورسی وظیفه دعوت به مجمع را بر عهده دارد اما اگر هیئت مدیره این وظیفه را انجام ندهد ، بازرسان شرکت باید وظیفه دعوت به مجمع را انجام دهند و در نهایت اگر از طرف بازرسان هم دعوتی صورت نپذیرد ، دارندگان بیش از 20 درصد از سهام شرکت ، حقی قانونی دارند مبنی بر اینکه این وظیفه را انجام دهند .

اهداف برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی برای سال مالی به اتمام رسیده
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
تعیین حق حضور هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

مجامع بورسی

از نکات حائز اهمیتی که می توان در مورد مجمع عمومی عادی سالیانه نام برد به شرح زیر است :

شرکت باید تا ده روز قبل از برگزاری مجمع آگهی دعوت به مجمع را در سایت کدال قرار بدهد .
آگهی دعوت باید شامل زمان ، تاریخ ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی باشد .
تمام اطلاعات مرتبط با مجمع از جمله آگهی دعوت به مجمع باید از سه طریق سایت کدال ، روزنامه رسمی شرکت و همچنین سایت رسمی شرکت به اطلاع سهامداران برسد .
شرکت موظف است که حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع ، اطلاعات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده را از طریق سایت کدال در اختیار سهامداران قرار دهد .

شرکت موظف است در راستای اطلاع سهامداران جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی را قبل از برگزاری مجمع از طریق سایت کدال اطلاع رسانی کند.

مجامع بورسی

افرادی که روز برگزاری مجمع ، آن سهم را در سبد دارایی خود دارند ، حق حضور در مجمع را دارند و مشمول مصوبات مجمع می شوند .

دو روز قبل از برگزاری مجمع ، نماد معاملاتی متوقف میشود .

در مجمع باید دارندگان بیش از 50 درصد سهام شرکت حضور به عمل بیاورند تا این مجمع رسمیت پیدا کند . (اگر در دعوت اول حد نصاب لازم حاصل نشود ، مجمع برای بار دوم دعوت خواهند شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد کرد .)

هر تصمیمی برای تصویب نیاز دارد تا مالکین بیش از 50% سهام شرکت که در جلسه حاضر هستند به آن رای مثبت داده باشند . ( در عمل در مجامع عمومی عادی تصمیمات همواره به اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود . )

در صورت جلسه مجمع باید هویت کامل حضار ، محل اقامت آن ها ، تعداد سهام آن ها و آرا آن ها به همراه امضا موجود باشد.

مجمع دارای هیئت رییسه ای متشکل از رییس ، منشی و 2 ناظر است .

رییس مجمع ، رییس هیئت مدیره شرکت است .

ناظرین از میان سهامداران انتخاب می شوند .

منشی می تواند از میان سهام داران نباشد .

تنها افرادی که در روز برگزاری مجمع از آن نماد معاملاتی در سبد دارایی های خود داشته باشند . مشمول مصوبات مجمع می شوند .

اگر در مجمع تصمیم گرفته شود تا سود نقدی پرداخت شود ، میزان سود نقدی از قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی قبل از مجمع کسر میگردد تا قیمت مبدا سهم برای اولین روز پس از بازگشایی به دست آید .بر اساس قانون تجارت شرکت موظف است که سود نقدی مصوب در مجمع را تا 8 ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع پرداخت کند .

به عنوان مثال اگر مجمع در فروردین برگزار شده باشد ، شرکت باید تا دی ماه سود را به سهام داران پرداخت کند .اگر دارندگان سهام شرکت پس از مجمع اقدام به فروش سهام خود نمایند ، سود به آن ها تعلق خواهد گرفت . سهم بعد از جمع عمومی عادی سالیانه بدون دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد . نماد معاملاتی مجموعا بین 2 الی 5 روز به علت مجمع عمومی عادی سالیانه بسته خواهد ماند .

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

این مجمع مشابه همان مجمع عمومی عادی سالیانه است ولی خارج از آن بازه 4 ماهه پس از اتمام سال مالی شرکت برگزار خواهد شد . هیئت مدیره و بازرس این قدرت را به لحاظ قانونی این قدرت را دارند تا مجمع عمومی عادی را در موارد ضروری به طور فوق العاده برگزار نمایند .

مجمع عمومی فوق العاده
تنها مجمعی که هدف از ایجادش پرداختن به موضوع افزایش سرمایه است ، مجمع عمومی عمومی فوق العاده است .

اهداف مجمع عمومی فوق العاده عبارت اند از :

کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت
تغییر موضوع فعالیت شرکت و یا انحلال شرکت
تصمیم گیری در ارتباط با اساسنامه شرکت
تغییر در نام و مرکز شرکت

از نکات مهمی که میتوان در مورد این مجمع ذکر کرد این که :

زمان آن مشخص نیست .

کلیه اطلاعات مجمع از جمله آگهی دعوت به مجمع همانند سایر مجامع باید از سایت شرکت ، سایت کدال و روزنامه رسمی شرکت اطلاع رسانی شود

مجامع بورسی

فاصله بین انتشار آگهی دعوت به مجمع تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز گردد .

آگهی دعوت باید شامل زمان ، تاریخ ، محل تشکیل و دستور جلسه مجمع باشد و همه دارندگان سهام شرکت حق حضور در جلسه مجمع را دارند .
برای رسمیت یافتن جلسه مجمع ، باید دارندگان حداقل 50 درصد سهام شرکت در این جلسه مجمع عمومی فوق العاده حاضر باشند .

تصمیمات این نوع مجمع باید دست کم به تایید 67 درصد حاضرین در مجمع برسد . اگر جلسه اول به حد نصاب قانونی نرسد ، در مرتبه دوم مجمع با حضور یک سوم سهامی که حق رای دارند تشکیل خواهد شد . نماد معاملاتی سهمی که به علت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بسته شده ، حداکثر 2 روز بعد از برگزاری مجمع بازگشایی خواهد شد .

سخن پایانی

در نهایت آنچه که از مقاله فوق دست گیرمان می شود این که تمام تصمیمات مهم شرکت در مجامع شرکت گرفته می شود و باید بدانیم سهامداران با حضور در این مجامع و دادن رای به پیشنهادات مختلف سهم بزرگی در آینده شرکت دارند .

امتیاز شما به این مطلب
میانگین امتیاز ها از 0 نفر 0/5
آخرین مقالات
نظر خود را با ما در میان بگزارید