همه دسته بندی ها
بررسی نمادهای صنعت شوینده

بررسی نمادهای صنعت شوینده

در لابو دوهفته بک صنعت این هفته به بررسی نمادهای شوینده پرداختیم  و تعدادی از نمادهای این صنعت را بررسی کردیم با ما همراه باشید .

صنعت شوینده

صنعت شوینده

صنعت شوینده در دو هفته یک صنعت این هفته صنعت شوینده را به همراه خانم مقدم تحلیل کردیم و به بسیاری از ابهامات شما پاسخ دادیم . این ویدیو را حتما ببینید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

حقوق سهامداران در مجامع و چند توصیه مهم

حقوق سهامداران در مجامع و چند توصیه مهم

با نزدیک شدن به فصل مجامع تصمیم گرفتیم یک لایو ویژه برگزار کنیم و حقوق سهامداران در مجامع بررسی کنیم و چند توصیه ی مهم به سهامداران داشته باشیم . در این لایو در خدمت جناب دکتر اسدی بودیم این لایو ازسری لایوهای ویژه ی  فردانامه بود  کع امیدواریم موردادامه »

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه در این لایو وضعیت بازار سهام در مردادماه را بررسی کردیم و پیش بینی از وضعیت شهریورماه ارائه دادیم . در این لایو در خدمت آقایان ولید هلالات ،آرش رکنی فرد و مجید حصاری بودیم و بازار از جهارادامه »

بررسی طرح توسعه ی کگاز

بررسی طرح توسعه ی کگاز

بررسی طرح توسعه ی کگاز طرح توسعه ی کگاز راه اندازی شد و از مرحله ی آزمایشی گذشت در این هینت نامه نحوه ی شناسایی درآمد شرکت، در دوره ی آزمایشی و تاثیر راه اندازی این طرح در تولید و فروش بررسی شد.  

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت خب این روزها بحث صندوق های درآمد ثابت داغه و انتقاداتی به نحوه ی عملکرد این صندوق ها و جود داره در لایو ویژه ی فردانامه به عملکرد صندوقهای درآمد ثابت پرداختیم و به همراه جناب آقای کمالی وضعیت صندوق های درآمد ثابت راادامه »

بررسی تفصیلی زکوثر

بررسی تفصیلی زکوثر

بررسی تفصیلی زکوثر با توجه به اینکه نماد زکوثر زیرمجموعه های غیر بورسی زیادی داشت این سهم را به صورت جداگانه بررسی کردیم امیدواریم این هینت نامه مورد توجهتون قرار بگیره . ما در هینت نامه نکته های روز بازار سرمایه را بررسی میکنیم با فردانامه همراه باشید .

بررسی نمادهای صنعت زراعت

بررسی نمادهای صنعت زراعت

در بررسی نمادهای صنعت زراعت به همراه مجتبی رضایتی نمادهای زماهان ، زکوثر ، سیمرغ ، سپید ، زپارس ، جوین و … را بررسی کردیم . در دوهفته یک صنعت ما ابتدا صنعت را به صورت کلی بررسی میکنیم و در هفته ی بعد نمادهای صنعت مورد نظرمان راادامه »

صنعت زراعت

صنعت زراعت

صورت های مالی غمینو،غپینو وغویتا

صورت های مالی غمینو،غپینو وغویتا

صورت های مالی غمینو،غپینو،غویتا غمینو غپینو و غویتا سه شرکتی هستند که ما در این هینت نامه  قصد داریم صورت های مالی این سه را بررسی کنیم  . در این هینت نامه به افزایش حاشیه ی سود این شرکتها در بهار 1401 پرداختیم.

فردانما

بررسی نمادهای صنعت شوینده

بررسی نمادهای صنعت شوینده

در لابو دوهفته بک صنعت این هفته به بررسی نمادهای شوینده پرداختیم  و تعدادی از نمادهای این صنعت را بررسی کردیم با ما همراه باشید .
 • نماد
23 شهریور 1401
صنعت شوینده

صنعت شوینده

صنعت شوینده در دو هفته یک صنعت این هفته صنعت شوینده را به همراه خانم مقدم تحلیل کردیم و به بسیاری از ابهامات شما پاسخ دادیم . این ویدیو را حتما ببینید و نظراتتان را برایمان بنویسید.
 • دو هفته یک صنعت
16 شهریور 1401
حقوق سهامداران در مجامع و چند توصیه مهم

حقوق سهامداران در مجامع و چند توصیه مهم

با نزدیک شدن به فصل مجامع تصمیم گرفتیم یک لایو ویژه برگزار کنیم و حقوق سهامداران در مجامع بررسی کنیم و چند توصیه ی مهم به سهامداران داشته باشیم . در این لایو در خدمت جناب دکتر اسدی بودیم این لایو ازسری لایوهای ویژه ی  فردانامه بود  کع امیدواریم موردادامه »
 • لایو ویژه
6 شهریور 1401
بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه

بررسی وضعیت بازار سهام در مرداد ماه وچشم انداز شهریور ماه در این لایو وضعیت بازار سهام در مردادماه را بررسی کردیم و پیش بینی از وضعیت شهریورماه ارائه دادیم . در این لایو در خدمت آقایان ولید هلالات ،آرش رکنی فرد و مجید حصاری بودیم و بازار از جهارادامه »
 • چهار در چهار
31 مرداد 1401
بررسی طرح توسعه ی کگاز

بررسی طرح توسعه ی کگاز

بررسی طرح توسعه ی کگاز طرح توسعه ی کگاز راه اندازی شد و از مرحله ی آزمایشی گذشت در این هینت نامه نحوه ی شناسایی درآمد شرکت، در دوره ی آزمایشی و تاثیر راه اندازی این طرح در تولید و فروش بررسی شد.  
 • هینت نامه
26 مرداد 1401
بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت

بررسی عملکرد صندوق های درآمد ثابت خب این روزها بحث صندوق های درآمد ثابت داغه و انتقاداتی به نحوه ی عملکرد این صندوق ها و جود داره در لایو ویژه ی فردانامه به عملکرد صندوقهای درآمد ثابت پرداختیم و به همراه جناب آقای کمالی وضعیت صندوق های درآمد ثابت راادامه »
 • لایو ویژه
24 مرداد 1401
بررسی تفصیلی زکوثر

بررسی تفصیلی زکوثر

بررسی تفصیلی زکوثر با توجه به اینکه نماد زکوثر زیرمجموعه های غیر بورسی زیادی داشت این سهم را به صورت جداگانه بررسی کردیم امیدواریم این هینت نامه مورد توجهتون قرار بگیره . ما در هینت نامه نکته های روز بازار سرمایه را بررسی میکنیم با فردانامه همراه باشید .
 • نماد
 • هینت نامه
20 مرداد 1401
بررسی نمادهای صنعت زراعت

بررسی نمادهای صنعت زراعت

در بررسی نمادهای صنعت زراعت به همراه مجتبی رضایتی نمادهای زماهان ، زکوثر ، سیمرغ ، سپید ، زپارس ، جوین و … را بررسی کردیم . در دوهفته یک صنعت ما ابتدا صنعت را به صورت کلی بررسی میکنیم و در هفته ی بعد نمادهای صنعت مورد نظرمان راادامه »
 • نماد
19 مرداد 1401
صنعت زراعت

صنعت زراعت

 • دو هفته یک صنعت
12 مرداد 1401
صورت های مالی غمینو،غپینو وغویتا

صورت های مالی غمینو،غپینو وغویتا

صورت های مالی غمینو،غپینو،غویتا غمینو غپینو و غویتا سه شرکتی هستند که ما در این هینت نامه  قصد داریم صورت های مالی این سه را بررسی کنیم  . در این هینت نامه به افزایش حاشیه ی سود این شرکتها در بهار 1401 پرداختیم.
 • هینت نامه
3 مرداد 1401